سنگ ماه تولد

 

جدول سنگ های ماه های مختلف

 

سایر سنگ ها
سنگ های ثانویه
 سنگ اصلی
ماه تولد
عقیق یمانی ، آکوآمارین ، سفایر ، کونزایت یاقوت سرخ ، جاسپر قرمز الماس فروردین
کریزوپراز ، کیانیت ، رودونایت ، عقیق یشم ، کوآرتزصورتی زمرد اردیبهشت
الکساندریت ،تورمالین ، سبز ، فیروزه ، کوآرتز سبز سنگ ماه ، سیترین مروارید خرداد
عقیق شجری ، کارنلین ، اون تورین ، در اوپال ، زمرد یاقوت تیر
اونیکس ، لایمار ، تورمالین صورتی ، کریزوکولا درکوهی ، گارنت زبرجد مرداد
جاسپر ، آمازونیت ، یشم ، چشم گربه لاجورد ، سودالایت یاقوت کبود شهریور
تورمالین ، آمترین ، درمودار، سنگ خورشید آکوآمارین ، مرجان اوپال مهر
چشم ببر ، ابسیدین ، مالاکیت ، چاروئیت تورمالین قرمز ، آمتیست توپاژ آبان
یاقوت زرد ، سیترین ، لابرادوریت ،آزوریت کهربا ، زرگون فیروزه آذر
فلوریت ، حدید ، شبق ، سر پنتین کوآرتز دودی ، تورمالین سبز گارنت دی
اسپنل ، زر گون ، جسپر ، عقیق آبی بابا قوری ، یشم آمتیست بهمن
سنگ خون ، کلسین ، کوآرتزصورتی ، مرجان اوپال ، سنگ ماه آکوآمارین

اسفند